Τι χρειάζεται να γνωρίζουν σχολές και οδηγοί οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων

banner-google-news

Τις προδιαγραφές λειτουργίας σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, και τη διαδικασία κατάρτισης, εξέτασης και πιστοποίησης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων αναφέρει το ΦΕΚ, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «οι οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης οδηγού ADR , σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας και της απόφασης με την οποία ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η ισχύουσα έκδοση της Συμφωνίας ADR για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΥΜΕΠΕ) της χώρας σε υποψηφίους οδηγούς που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) και έχουν επιτύχει σε εξετάσεις».

Επίσης, «οι εξετάσεις διακρίνονται σε:
α. Εξετάσεις αρχικής χορήγησης στη βασική κατάρτιση. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε ένα φύλλο εξέτασης στο οποίο περιλαμβάνονται είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που απαντάει σωστά τουλάχιστον τις είκοσι μία (21) από τις είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις. Η χρονική διάρκεια τις εξέτασης είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά. β. Εξετάσεις αρχικής χορήγησης στην ειδική κατάρτιση για δεξαμενές / κλάση 1 / κλάση 7. Προϋπόθεση για την συμμετοχή σε αυτές τις εξετάσεις είναι η επιτυχία στην εξέταση βασικής κατάρτισης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε ένα φύλλο εξέτασης στο οποίο περιλαμβάνονται δεκαπέντε (15) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που απαντάει σωστά τουλάχιστον τις δώδεκα (12) από τις δεκαπέντε (15) ερωτήσεις. Η χρονική διάρκεια τις εξέτασης είναι τριάντα (30) λεπτά.

Αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ