Βαρέα οχήματα χαμηλών και μηδενικών ρύπων: Απαιτήσεις ανεφοδιασμού και φόρτισης

banner-google-news

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές φορτηγών έχουν δεσμευτεί πλήρως να επιτύχουν την ουδετερότητα του άνθρακα στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές έως το 2050 το αργότερο. Τα οχήματα χαμηλών εκπομπών και ειδικά μηδενικών εκπομπών θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου, ο αριθμός και το εύρος τους θα αυξηθούν γρήγορα τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), η υποδομή που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία, τη φόρτιση και τον ανεφοδιασμό αυτών των φορτηγών λείπει σχεδόν εντελώς. Η αναθεώρηση της Οδηγίας για την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων (AFID) παρουσιάζει μια κρίσιμη ευκαιρία για τον καθορισμό αποκλειστικών και δεσμευτικών στόχων υποδομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για βαρέα οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών.

Το AFID πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις των βαρέων οχημάτων και να διευκολυνθεί η γρήγορη εκκίνηση ενός πυκνού δικτύου φόρτισης και ανεφοδιασμού σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

Πρέπει να θέσει συγκεκριμένα έναν στόχο 10.000-15.000 (υψηλότερης ισχύος) σημείων φόρτισης το αργότερο έως το 2025 και 40.000‐50.000 σημείων φόρτισης το αργότερο έως το 2030. Επιπλέον, ένας στόχος για τουλάχιστον 40.000 χαμηλότερης ισχύος (100 kW ) δημόσιους φορτιστές διανυκτέρευσης σε χώρους στάθμευσης φορτηγών κατά μήκος των εθνικών οδών θα πρέπει να τεθεί για το 2030.

Για να διασφαλιστεί ότι ο απαραίτητος αριθμός σημείων φόρτισης θα είναι διαθέσιμος έως το 2025 και το 2030 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι ανά κράτος μέλος σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία.

Επιπλέον, πρέπει να τεθεί ένας στόχος για  περίπου 300 κατάλληλους σταθμούς ανεφοδιασμού υδρογόνου για φορτηγά έως το 2025 και τουλάχιστον για 1.000 το αργότερο έως το 2030. Επίσης, ένα σημείο ανεφοδιασμού με υδρογόνο θα πρέπει να είναι διαθέσιμος κάθε 200 χλμ. στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών έως το 2030. Ένας σταθμός ανεφοδιασμού υδρογόνου για φορτηγά θα πρέπει να έχει ελάχιστη ημερήσια χωρητικότητα τουλάχιστον έξι τόνων H2 με τουλάχιστον δύο διανομείς ανά σταθμούς.