Φάκελος: «Ασφαλής φόρτωση»

Φάκελος:

Δεμένο φορτίο, ασφαλής μεταφορά

Η σωστή κατανομή του βάρους πάνω στην πλατφόρμα, η ασφαλής φόρτωση ανάλογα τον τύπο του φορτίου και ο τακτικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της διανομής είναι τα σημεία που πρέπει να επικεντρώνει την προσοχή του ο μεταφορέας.

Όταν τοποθετείται οποιοδήποτε φορτίο πάνω σε ένα όχημα, δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων, φορτίων άξονα και συνολικών βαρών. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα ελάχιστα φορτία άξονα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευστάθεια και ότι το σύστημα διεύθυνσης και πέδησης του οχήματος λειτουργεί όπως προβλέπεται από τη νομοθε¬σία ή τον κατασκευαστή του οχήματος.

Διαφορετικοί τύποι φορτίων πάνω σε ένα φορτηγό προκαλούν δυσκολίες, κυρίως λόγω των διαφορών στο βάρος και το σχήμα των μονάδων φορτίου. Επιπλέον, απαιτείται προσοχή λόγω των διαφορών στην ανθεκτικότητα της συσκευασίας και τις ιδιότητες των εμπορευμάτων, που σημαίνει ότι, είτε ατομικά είτε σε συνδυασμό με άλλες, αποτελούν κίνδυνο.

Επίσης, το φορτίο ενδέχεται να περιέχει επικίνδυνα υλικά, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η ασφαλής φόρτωση είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της μεταφοράς, με πολυάριθμους συνδυασμούς, και συνεπώς είναι δύσκολο να περιγραφεί με ποσοτικά στοιχεία. Ωστόσο, παρακάτω θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε κάποιες γενικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Ο συνδυασμός δύο η περισσοτέρων μεθόδων συγκράτησης είναι συνήθως η πιο πρακτική και οικονομική λύση για την ασφαλή φόρτωση. Για παράδειγμα, η πρόσδεση από επάνω μπορεί να συνδυαστεί με το μπλοκάρισμα βάσης. Πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε οι δυνάμεις συγκράτησης από τις συνδυασμένες μεθόδους συγκράτησης να ασκούνται ταυτόχρονα και όχι η μία μετά την άλλη. Η κάθε επιμέρους μέθοδος συγκράτησης μπορεί να είναι ανεπαρκής για την ασφαλή φόρτωση όταν ενεργεί ανεξάρτητα από τις άλλες.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Όπου είναι δυνατό, συστήνεται ο τακτικός έλεγχος της σταθερότητας του φορτίου στη διάρκεια της διαδρομής. Ο πρώτος έλεγχος θα πρέπει κατά προτίμηση να γίνεται μετά από μερικά χιλιόμετρα οδήγησης, σε ασφαλές σημείο στάθμευσης. Επιπλέον, η σταθερότητα του φορτίου θα πρέπει να ελέγχεται μετά από κάθε απότομη πέδηση ή άλλη ασυνήθη κατάσταση στη διάρκεια της οδήγησης. Θα πρέπει επίσης να ελέγχεται μετά από κάθε πρόσθετη φόρτωση ή εκφόρτωση στη διάρκεια της διαδρομής.
Κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση γενικών φορτίων, όπως γίνεται συχνά στις
διανομές, απαιτείται η αποκατάσταση του μπλοκαρίσματος των υπόλοιπων
αγαθών.

ΤΥΠΟΙ ΦΟΡΤΙΩΝ
Οι παρακάτω παράγραφοι δίνουν παραδείγματα τρόπων σταθεροποίησης διαφόρων ειδών πακέτων και φορτίων. Η ποικιλία φορτίων, οχημάτων και λειτουργικών συνθηκών σημαίνει ότι είναι αδύνατο να καλυφθεί κάθε πιθανό ενδεχόμενο, και συνεπώς οι παρούσες οδηγίες δε θα πρέπει να θεωρούνται εξαντλητικές ή αποκλειστικές. Υπάρχουν ικανοποιητικές εναλλακτικές μέθοδοι σταθεροποίησης, οι οποίες παρέχουν αντίστοιχα επίπεδα ασφάλειας στο φορτίο, και θα αναπτυχθούν άλλες. Ωστόσο, οι βασικές αρχές που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες παραμένουν σε ισχύ ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση του φορτίου.
Ρολά, Βαρέλια ή Κυλινδρικά Φορτία: Τα άκαμπτα ρολά, τα βαρέλια ή τα κυλινδρικά φορτία, που έχουν άκαμπτη μορφή, μπορούν να τοποθετούνται είτε κάθετα είτε οριζόντια. Η κάθετη θέση γενικά χρησιμοποιείται όταν πρέπει να προστατεύεται και να διατηρείται η επιφάνεια και η κυλινδρική μορφή (π.χ. τα ρολά χάρτου).

Τα ρολά ή τα κυλινδρικά αντικείμενα σε οριζόντια θέση θα πρέπει ιδανικά να τοποθετούνται με τον άξονά τους κατά μήκος του οχήματος, έτσι ώστε η τάση ολίσθησης, που συνήθως προλαμβάνεται με σφήνες τύπου μπλοκ ή πλατφόρμες μπλοκαρίσματος, να είναι προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Κατά τη σταθεροποίηση κυλινδρικών στοιχείων, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην εκφόρτωση του φορτίου με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο. Η χρήση αιχμηρών σφηνών βοηθά στην εξασφάλιση της επίτευξης ασφαλούς και ελεγχόμενης εκφόρτωσης.

Βαρέλια: Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η χρήση βαρελιών διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, που αποτελούνται από πλαστικό και όχι μέταλλο. Οι πλαστικές επιφάνειες, ιδιαίτερα όταν είναι υγρές, είναι ιδιαίτερα ολισθηρές και απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά τη φόρτωση, σταθεροποίηση και κάλυψή τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζετε ότι το πλαστικό συχνά παραμορφώνεται όταν του ασκείται πίεση.

Κιβώτια: Τα κιβώτια, όπως και τα άλλα εμπορεύματα, πρέπει να φορτώνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετακίνησή τους προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Όπου είναι δυνατό, θα πρέπει να αλληλοασφαλίζονται και να φορτώνονται σε ομοιόμορφο ύψος σε κάθε σειρά κατά μήκος του πατώματος φόρτωσης. Στον υπολογισμό της ασφαλούς φόρτωσης για την πρόληψη ολίσθησης και ανατροπής, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος και το βάρος κάθε τμήματος. Εάν το ύψος του φορτίου υπερβαίνει το ύψος των πλευρικών τοιχωμάτων και δεν χρησιμοποιούνται δοκοί στα άκρα, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία πρόσδεση ανά τμήμα.

Σάκοι, δεμάτια και τσουβάλια: Τα τσουβάλια συνήθως δεν έχουν άκαμπτη μορφή και συνεπώς χρήζουν υποστήριξης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου τα μετωπικά, πλευρικά και πίσω τοιχώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το μπλοκάρισμα. Για το μπλοκάρισμα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό πλήρωσης, σανίδες, διάδρομοι και υποστηρικτικά προφίλ.

Η σταθεροποίηση δεματιών γίνεται με παρόμοιο τρόπο με τη σταθεροποίηση τσουβαλιών. Η διαφορά είναι ότι συνήθως το υλικό που μεταφέρεται σε δεμάτια (χαρτί για ανακύκλωση, σανός, ύφασμα, κτλ.) δεν είναι εξίσου σταθερό στη συσκευασία του. Συνεπώς, εάν υπάρχει πιθανότητα αποκόλλησης μέρους του φορτίου, ολόκληρο το φορτίο θα πρέπει να καλύπτεται με ειδικό κάλυμμα μετά τη σταθεροποίησή του.

Παλέτες και Τροχήλατες Παλέτες: Όταν σε μία παλέτα τοποθετούνται κυτία φορτίου με μέγεθος ίσο ή μικρότερο από αυτό της παλέτας, η παλέτα αποτελεί μεταφορέα φορτίου παρόμοιο με πλατφόρμα φορτίου δίχως πλευρικά τοιχώματα. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα κατά της ολίσθησης ή ανατροπής του φορτίου πάνω στην παλέτα. Η τριβή ανάμεσα στις επιφάνειες του φορτίου και της παλέτας είναι συνεπώς σημαντική για τον υπολογισμό της ασφαλούς φόρτωσης. Η αναλογία του ύψους/πλάτους και βάρους της φορτωμένης παλέτας πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη (εδώ το βάρος της φορτωμένης παλέτας αντιστοιχεί στο βάρος ενός τμήματος φορτίου.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο σταθεροποίησης του φορτίου
στην παλέτα, π.χ. πρόσδεση, θερμοσυρρικνούμενο φιλμ, κτλ., αρκεί η παλέτα να ανθίσταται σε γωνία πλάγιας κλίσης τουλάχιστον 26°, δίχως σημαντικές ενδείξεις παραμόρφωσης.
Οι παλέτες με πλαίσιο χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά τροφίμων. Η σταθεροποίηση των τροχήλατων παλετών με μπλοκάρισμα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εναλλακτικές μέθοδοι.

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΦΟΡΤΙΟΥ
Μπλοκάρισμα ή στήριξη σημαίνει ότι το φορτίο τοποθετείται με τρόπο ώστε να ακουμπά πάνω σε σταθερές δομές και εξαρτήματα στο χώρο φόρτωσης.
Αυτά μπορούν να έχουν τη μορφή μετωπικών τοιχωμάτων, πλευρικών
πετασμάτων, πλευρικών τοιχωμάτων ή ορθοστατών. Το φορτίο μπορεί να
αποθηκευτεί άμεσα ή έμμεσα, με πλήρωση δίπλα στα σταθερά εξαρτήματα
μπλοκαρίσματος που είναι ενσωματωμένα στο μεταφορέα φορτίου, και αυτά εμποδίζουν την οριζόντια μετακίνηση του φορτίου. Στην πράξη, είναι δύσκολο να στριμωχτεί το φορτίο δίπλα στις συσκευές μπλοκαρίσματος, και συνήθως παραμένει κάποιο μικρό κενό. Τα κενά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα, ιδιαίτερα κοντά στο μετωπικό τοίχωμα. Το φορτίο θα πρέπει να μπλοκάρεται στο μετωπικό τοίχωμα είτε απευθείας είτε με τη χρήση κάποιου υλικού πλήρωσης για τα κενά.

Υπενθυμίζουμε ότι και τα φορτωμένα πακέτα θα πρέπει να σταθεροποιούνται στο όχημα. Εάν οι υπερκατασκευές του οχήματος συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ12642 και το φορτίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο, τα συνολικά μέγιστα λοξά κενά δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 80 χιλ. ώστε να θεωρείται ότι τα πακέτα έχουν μπλοκαριστεί σωστά ανάμεσα στα πλευρικά πετάσματα. Στα βαριά, πυκνά φορτία θα πρέπει να αποφεύγονται όλα τα κενά. Τα ακατάλληλα μπλοκαρισμένα πακέτα απαιτούν πρόσθετα μέτρα σταθεροποίησης στο όχημα.
Στη συνέχεια σας παρουσιάζουμε πιθανά υλικά πλήρωσης των κενών όταν επιλέγεται ως τρόπος ασφάλισης ενός φορτίου η μέθοδος του μπλοκαρίσματος. Ποιος είναι ο υποστηρικτικός εξοπλισμός για τη σταθεροποίηση ενός φορτίου.

ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Η αποτελεσματική ασφαλής φόρτωση με μπλοκάρισμα απαιτεί στενή
αποθήκευση των πακέτων, τόσο στις διατάξεις μπλοκαρίσματος του
μεταφορέα φορτίου, όσο και ανάμεσα στα επιμέρους πακέτα. Όταν το φορτίο δεν καλύπτει το χώρο ανάμεσα στα πλευρικά και ακριανά τοιχώματα, και δεν έχει σταθεροποιηθεί με άλλο τρόπο, τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται με υλικό πλήρωσης, για τη δημιουργία δυνάμεων συμπίεσης που εξασφαλίζουν το ικανοποιητικό μπλοκάρισμα του φορτίου. Αυτές οι δυνάμεις συμπίεσης θα πρέπει να είναι ανάλογες με το συνολικό βάρος του φορτίου.

Παλέτες αγαθών: Οι παλέτες αγαθών είναι συχνά μια κατάλληλη μορφή υλικού πλήρωσης. Εάν το κενό προς πλήρωση είναι μεγαλύτερο από το ύψος μιας ευρωπαλέτας (περίπου 15 εκατοστά), τότε το κενό μπορεί να γεμίσει, π.χ. με όρθιες παλέτες, ώστε να μπλοκαριστεί σωστά το φορτίο. Εάν το κενό ανάμεσα στα πλευρικά πετάσματα και το φορτίο είναι μικρότερο από το ύψος μια παλέτας EURO, τότε το κενό θα πρέπει να γεμίσει με άλλο κατάλληλο υλικό πλήρωσης, π.χ. σανίδες.

Φουσκωτά μαξιλάρια: Τα φουσκωτά μαξιλάρια διατίθενται τόσο ως υλικά μιας χρήσης όσο και ως ανακυκλώσιμα προϊόντα. Τα μαξιλάρια τοποθετούνται εύκολα και φουσκώνουν με πεπιεσμένο αέρα, συχνά μέσω του συστήματος πεπιεσμένου αέρα του φορτηγού. Οι προμηθευτές φουσκωτών μαξιλαριών παρέχουν οδηγίες και συστάσεις αναφορικά με την ικανότητα φορτίου και την κατάλληλη πίεση του αέρα. Για τα φουσκωτά μαξιλάρια είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι ζημιές που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά. Τα φουσκωτά μαξιλάρια δε θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται ως υλικό πλήρωσης δίπλα σε πόρτες ή εύκαμπτες επιφάνειες και χωρίσματα.

Μπάρες μπλοκαρίσματος: Όταν υπάρχουν μεγάλα κενά ανάμεσα στο φορτίο και τα εξαρτήματα μπλοκαρίσματος, και μεγάλες δυνάμεις συγκράτησης, ενδείκνυται συχνά η χρήση μπαρών μπλοκαρίσματος με επαρκώς στιβαρά ξύλινα διαχωριστικά. Οι δοκοί μπλοκαρίσματος θα πρέπει να σταθεροποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε τα διαχωριστικά να σχηματίζουν πάντοτε ορθή γωνία με το φορτίο που συγκρατείται. Έτσι εξασφαλίζεται ότι οι μπάρες μπλοκαρίσματος έχουν μεγαλύτερη ικανότητα αντοχής στις δυνάμεις που ασκεί το φορτίο.

Διαγώνιες και εγκάρσιες σανίδες: Το μπλοκάρισμα κατά μήκος του φορτίου με διαγώνιες και εγκάρσιες σανίδες είναι μια μέθοδος άμεσου μπλοκαρίσματος ιδιαίτερα κατάλληλη για εμπορευματοκιβώτια, όπου οι ανθεκτικοί, κάθετοι γωνιακοί δοκοί του εμπορευματοκιβωτίου χρησιμοποιούνται ως αντιστηρίγματα για τις διαγώνιες σανίδες. Οι μπάρες μπλοκαρίσματος χρησιμοποιούνται για επίμηκες μπλοκάρισμα βάσης, αλλά και ως υλικό πλήρωσης σε ορισμένες περιπτώσεις.

Μπλοκάρισμα με σκαλοπάτι: Όταν υπάρχει διαφορά ύψους ανάμεσα στις στρώσεις του φορτίου, μπορεί να γίνει μπλοκάρισμα με σκαλοπάτι ή πάνελ για μπλοκάρισμα της άνω στρώσης στην κάτω στρώση. Χρησιμοποιώντας κάποιο υλικό βάσης, όπως παλέτες, το τμήμα του φορτίου ανασηκώνεται ώστε να σχηματιστεί σκαλοπάτι, και η άνω στρώση του φορτίου μπλοκάρεται κατά μήκος.

Εάν τα πακέτα δεν είναι αρκετά άκαμπτα και σταθερά για μπλοκάρισμα με
σκαλοπάτι, μπορεί να επιτευχθεί ανάλογο μπλοκάρισμα με τη χρήση πάνελ ή παλετών. Ανάλογα με την ακαμψία των πακέτων φορτίου, μπορεί να δημιουργηθεί δομή μπλοκαρίσματος που να παρέχει μεγάλη ή μικρή επιφάνεια μπλοκαρίσματος. Όταν το μπλοκάρισμα πραγματοποιείται με σκαλοπάτι ή πάνελ στο πίσω μέρος, τουλάχιστον δύο τμήματα της κάτω στρώσης θα πρέπει να βρίσκονται πίσω από το τμήμα μπλοκαρίσματος.

Μπλοκάρισμα ανάμεσα σε σειρές εντός τμήματος φορτίου: Η εγκάρσια συγκράτηση με τη μορφή πλαισίων χρησιμοποιείται για το πλευρικό μπλοκάρισμα διαφορετικών στρώσεων (γνωστό και ως μπλοκάρισμα στρώσεων). Το πλάγιο μπλοκάρισμα με σκαλοπάτια επιτυγχάνεται όταν τα πακέτα έχουν διαφορετικό ύψος ή εάν τοποθετηθούν κάθετες σανίδες ή πάνελ ανάμεσα στις σειρές. Το μπλοκάρισμα σειρών επιτυγχάνεται με τη χρήση καλυμμάτων στοιβάγματος.

Ξύλινες σανίδες καρφωμένες στην πλατφόρμα φορτίου: Στους μεταφορείς φορτίων που διαθέτουν ανθεκτικές ξύλινες πλατφόρμες καλής ποιότητας, το μπλοκάρισμα βάσης επιτυγχάνεται με το κάρφωμα ξύλινων σανίδων απευθείας στο δάπεδο.

Σφήνες και βάσεις σφηνών: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αιχμηρές σφήνες και σφήνες τύπου μπλοκ για να αποφευχθεί η μετακίνηση κυλινδρικών αντικειμένων κατά μήκος της πλατφόρμας φόρτωσης. Οι σφήνες τύπου μπλοκ θα πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος R/3 (ένα τρίτο της ακτίνας κύλισης) εάν δεν υπάρχει πρόσδεση από επάνω. Εάν χρησιμοποιούνται μαζί με πρόσδεση από επάνω, δεν απαιτείται περισσότερο από 200 χιλ. Η γωνία της σφήνας θα πρέπει να είναι περίπου 45°.

Εάν οι ξύλινες σφήνες είναι καρφωμένες στο δάπεδο, θα πρέπει να
φροντίζετε ώστε να μην έχει μειωθεί η αντοχή τους. Οι αιχμηρές σφήνες, συνήθως με γωνία σφήνας 15°, δεν έχουν ικανότητα σταθεροποίησης φορτίου, και η βασική τους λειτουργία είναι να συγκρατούν τα στρογγυλά ή κυλινδρικά αγαθά στη θέση τους κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση. Η μικρή γωνία σημαίνει ότι η σφήνα συνήθως αυτό-κλειδώνει για πρόληψη της ολίσθησης.

Οι σφήνες τύπου μπλοκ (περίπου 45°) χρησιμοποιούνται για πρόληψη της
μετακίνησης σειρών αγαθών με στρογγυλό ή κυλινδρικό σχήμα, και συνεπώς θα πρέπει να μπλοκάρονται σε κατάλληλα εξαρτήματα μπλοκαρίσματος στο μεταφορέα φορτίου. Οι κύλινδροι θα πρέπει επίσης να δένονται στην πλατφόρμα, ενώ απαιτείται και ακραία μπάρα και πρόσδεση από επάνω στους πίσω κυλίνδρους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ταπέτα τριβής: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά βάσης και διαχωριστικά από υλικό αυξημένης τριβής για την αύξηση της τριβής ανάμεσα στην επιφάνεια της πλατφόρμας και το φορτίο, καθώς και ανάμεσα στις στρώσεις του φορτίου, όταν απαιτείται. Υπάρχουν διάφοροι τύποι υλικού υψηλής τριβής, π.χ. χαλιά, ελαστικά ταπέτα ή φύλλα χαρτιού καλυμμένα με υλικό τριβής. Αυτά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους σταθεροποίησης. Τα ταπέτα θα πρέπει να έχουν τριβή, δύναμη και πάχος ανάλογο με το φορτίο (βάρος, επιφάνεια…). Τα ταπέτα θα πρέπει να έχουν κατάλληλες ιδιότητες (όπως τριβή, δύναμη, πάχος, μέγεθος κόκκου…) ανάλογες με το φορτίο (βάρος, επιφάνεια…) και τις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία…) που αναμένεται να προκύψουν στη διαδρομή. Αυτό θα πρέπει να επαληθεύεται από τον κατασκευαστή.

Η χρήση αντιολισθητικών υλικών επιτρέπει τη μείωση του αριθμού προσδέσεων που απαιτούνται. Πολύ συχνά, το υλικό χρησιμοποιείται σε
τετράγωνα τεμάχια, σε λωρίδες μήκους 5 έως 20 εκατοστά και πλάτους 150, 200 ή 250 χιλιοστά. Το πάχος κυμαίνεται από 3 έως 10 χιλιοστά. Με προσεκτική χρήση, αυτά τα τμήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και δέκα φορές, αλλά δεν εκτελούν τη λειτουργία τους σε περίπτωση που ρυπανθούν με λάδια. Το φορτίο θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στα υλικά αυτά από ψηλά, καθώς δεν είναι δυνατή η ολίσθηση πάνω τους.

Διάδρομοι: Οι διαχωριστικοί διάδρομοι χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση στρώσεων του φορτίου. Συνήθως είναι πάνελ από κοντραπλακέ με πάχος περίπου 20 χιλιοστά, αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αντίστοιχα υπολείμματα ξυλείας. Οι διάδρομοι τοποθετούνται ανάμεσα στις στρώσεις του φορτίου. Οι διάδρομοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι όταν οι όρθιες σειρές φορτώνονται σε πολλαπλές στρώσεις. Συνήθη μεγέθη και βάρη:
• 21 x 600 x 2400 mm, περίπου 20 daN
• 21 x 1200 x 1200 mm, περίπου 20 daN
• 21 x 1200 x 2400 mm, περίπου 40 daN

Ξύλινα πέδιλα: Τα τμήματα φορτίων με πολλές σειρές και στρώσεις, όπως είναι η κομμένη ξυλεία, πρέπει συχνά να σταθεροποιούνται με εγκάρσια στήριξη. Τα ξύλινα πέδιλα με τετράγωνη διατομή δεν είναι κατάλληλα, καθώς ενδέχεται να περιστραφούν κατά τη χρήση. Η αναλογία πλάτους/ ύψους της διατομής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2:1.

Θερμοσυρρικνούμενο και εκτατό φιλμ: Τα μικρά πακέτα μπορούν να σταθεροποιηθούν εύκολα και αποτελεσματικά στις παλέτες φόρτωσης με θερμοσυρρικνούμενο φιλμ. Το θερμοσυρρικνούμενο φιλμ εφαρμόζεται εύκολα και η επιθυμητή σταθερότητα επιτυγχάνεται για ολόκληρη την παλέτα, χρησιμοποιώντας επαρκή αριθμό «περιτυλιγμάτων».
Με το θερμοσυρρικνούμενο φιλμ, τοποθετείται μια πλαστική κουκούλα πάνω από την περιτυλιγμένη παλέτα, η οποία στη συνέχεια θερμαίνεται,
συρρικνώνοντας το φιλμ και καθιστώντας το φορτίο πιο άκαμπτο. Η παλέτα
μπορεί να θεωρηθεί σταθερή μονάδα φόρτωσης εάν η φορτωμένη παλέτα
μπορεί να αντισταθεί σε γωνία κλίσης 26° δίχως σημαντική παραμόρφωση. Η κάλυψη με θερμοσυρρικνούμενο φιλμ και εκτατό φιλμ δεν είναι συνήθως
κατάλληλη για βαριές παλέτες, ή φορτία με αιχμηρές γωνίες που ενδέχεται να φθείρουν το φιλμ.

Ατσάλινες ή πλαστικές λωρίδες: Οι ατσάλινες ή πλαστικές λωρίδες είναι κατάλληλες για τη σταθεροποίηση βαριών και άκαμπτων αγαθών, π.χ. από σίδηρο ή ατσάλι, πάνω σε μια παλέτα. Απαιτούν ειδικούς εντατήρες και δεν μπορούν να σφίξουν για δεύτερη φορά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ατσάλινες λωρίδες μιας χρήσης (λόγω της φύσης τους) για τη σταθεροποίηση φορτίων σε παλέτες. Οι παλέτες και το φορτίο θα πρέπει επιπροσθέτως να σταθεροποιούνται πάνω στο όχημα, είτε με μπλοκάρισμα είτε με πρόσδεση.
Αυτές οι λωρίδες μιας κατεύθυνσης δεν είναι κατάλληλες για τη
σταθεροποίηση φορτίων απευθείας πάνω στο όχημα, καθώς ενδέχεται να
αναπτυχθούν εσωτερικές εντάσεις στο σημείο στερέωσης στο όχημα και στις συνδέσεις στεγανοποίησης στη διάρκεια του ταξιδιού καθιστώντας επικίνδυνη την αφαίρεση των ατσάλινων λωρίδων. Οι ατσάλινες λωρίδες μιας κατευθύνσεως που έχουν κοπεί και εγκαταλειφθεί στο δάπεδο αποτελούν κίνδυνο πτώσης και κοπής. Όταν χρησιμοποιούνται ιμάντες για τη σταθεροποίηση αγαθών που έχουν τυλιχτεί με ατσάλινες λωρίδες, απαιτείται προσοχή ώστε οι ατσάλινες λωρίδες να μην τέμνουν και φθείρουν τους ιμάντες.
Στα ανοικτά φορτηγά, η χρήση ατσάλινων λωρίδων είναι μια κοινή αιτία
τραυματισμών, καθώς τα ελεύθερα άκρα των λωρίδων ενδέχεται να
προεξέχουν από τα πλευρά του οχήματος κατά τη μεταφορά.

Ακραίες δοκοί: Οι υποστηρικτικές ακραίες δοκοί σχεδιάζονται ώστε να είναι δομικά άκαμπτες (σκληρές, κατά της κάμψης) και έχουν προφίλ ορθής γωνίας. Χρησιμοποιούνται για την κατανομή των δυνάμεων που ασκούνται από τις προσδέσεις από επάνω στα τμήματα του φορτίου και μπορεί να είναι από ξύλο, αλουμίνιο ή άλλο υλικό αντίστοιχης αντοχής.

Προστατευτικά φθοράς για συνθετικούς ιμάντες: Τα προστατευτικά φθοράς για συνθετικούς ιμάντες τοποθετούνται ανάμεσα στο φορτίο και τους ιμάντες όταν υπάρχει κίνδυνος φθοράς του ιμάντα. Τα προστατευτικά φθοράς μπορούν να αποτελούνται από διάφορα υλικά, π.χ. πολυεστέρα και πολυουρεθάνη, σε μορφή κάλτσας ή περιβλήματος.

Προστατευτικά άκρων για πρόληψη ζημιάς σε φορτίο και
εξοπλισμό πρόσδεσης: Τα προστατευτικά άκρων από ξύλο, πλαστικό, ελαφριά κράματα μετάλλων ή άλλα κατάλληλα υλικά, χρησιμοποιούνται για την κατανομή της δύναμης πρόσδεσης ώστε οι προσδέσεις να μη συμπιέζουν το φορτίο, αλλά και για το δέσιμο κοντών άκρων. Οι ακραίες δοκοί παρέχουν την ίδια ή και καλύτερη προστασία άκρων, αλλά είναι άκαμπτες και συνεπώς κατανέμουν τη δύναμη από τις προσδέσεις. Για το σκοπό αυτόν, είναι σημαντικό τα προστατευτικά άκρων να έχουν ιδιότητες χαμηλής τριβής στην πλευρά του ιμάντα, ώστε οι λωρίδες να ολισθαίνουν εύκολα και να κατανέμουν τη δύναμη πρόσδεσης.
Από την άλλη, σε κάποιες περιπτώσεις συστήνεται η χρήση προστατευτικών
άκρων με ιδιότητες χαμηλής τριβής, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ανατροπής.

 

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ