ΕΚ: Αυστηρότερες οριακές τιμές το 2035 για διάφορους ρύπους

363 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της έκθεσης, 226 κατά, και 46 απείχαν

banner-google-news

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση που θέτει αυστηρότερες οριακές τιμές για το 2035 και τιμές-στόχους για διάφορους ρύπους.

363 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της έκθεσης, 226 κατά, και 46 απείχαν.

Η έκθεση θέτει αυστηρότερες οριακές τιμές για το 2035 και τιμές-στόχους για διάφορους ρύπους, συμπεριλαμβανομένων των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ2,5, ΑΣ10), του διοξειδίου του αζώτου NO2, του διοξειδίου του θείου SO2 και του όζοντος O3. Στόχος, υποστηρίζει η έκθεση, είναι «να διασφαλιστεί η ποιότητα του αέρα στην ΕΕ, ώστε να μην είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, τα φυσικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα».
Η αναθεώρηση της οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη ευθυγράμμισή της με τις πλέον πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την ποιότητα του αέρα.

Οι ευρωβουλευτές που υπερψήφισαν την έκθεση δηλώνουν ότι τα ποιοτικά πρότυπα για τον αέρα που πρότεινε η Επιτροπή θα πρέπει να αποτελέσουν μόνο ενδιάμεσο στόχο, ο οποίος θα πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο και σε κάθε περίπτωση πριν το 2030.

Το κείμενο υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας. Στις αστικές περιοχές, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας χώρος παρακολούθησης ανά δύο εκατομμύρια κατοίκους που αντιπροσωπεύει την έκθεση του γενικού αστικού πληθυσμού, βελτιώνοντας την πρόταση της Επιτροπής για έναν χώρο ανά 10 εκατομμύρια κατοίκους. Σε περιοχές όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις υπέρλεπτων σωματιδίων (UFP), αιθάλης, υδραργύρου και αμμωνίας (NH3), θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο δειγματοληψίας για κάθε ένα εκατομμύριο κατοίκους, σε αντίθεση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής (ένας χώρος ανά πέντε εκατομμύρια κατοίκους και μόνο UFP).