Αναδείχθηκε ο σύμβουλος των ΕΛΤΑ για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό τους

banner-google-news

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) κατά συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 14/10/2021, αφού έλαβε υπόψη την 211/12.10.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών, την σχετική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τις απόψεις του Προέδρου και των Μελών του, αποφάσισε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου «Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών αναφορικά µε την Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου ΕΛΤΑ» στην εταιρεία Pricewaterhouse Coopers Business Solutions, µε συνολική τιμή 4 εκατ. ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ή αλλιώς 4,96 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνολική υποστήριξη υλοποίησης του μετασχηματισμού του Ομίλου της ΕΛΤΑ ΑΕ από τον ανάδοχο, η οποία απαιτεί την εμπλοκή του αναδόχου σε όλες τις δράσεις μετασχηματισμού και την προσαρμογή της παρεχόμενης υποστήριξης και υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού.
Ο σκοπός της σύμβασης αναλύεται σε 6 επιμέρους τμήματα, με το αντικείμενό τους να αφορά ευρύτερα σε:

Εμπορική και Τιμολογιακή Πολιτική (αναλυτικό σχεδιασμό της εμπορικής πολιτικής, κατάρτιση του πλήρους προϊοντικού χαρτοφυλακίου και της νέας εκπτωτικής και τιμολογιακής πολιτικής)

Λειτουργικό μοντέλο δικτύου εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωση διανομής (Παρεμβάσεις βελτιστοποίησης στο λειτουργικό μοντέλο καταστημάτων και αναδιοργάνωση διανομής)

Βελτιστοποίηση δικτύου Backbone (Κέντρα Διαλογής, Διαμετακομιστικοί σταθμοί και σημεία εξυπηρέτησης), ανασχεδιασμός διαλογής και σχεδιασμός λειτουργικού μοντέλου Κέντρων Διαλογής

Μετασχηματισμός και Κεντρικοποίηση υποστηρικτικών λειτουργιών (Οικονομικές Υπηρεσίες – Ανθρώπινο Δυναμικό – Τεχνολογία – Προμήθειες)

Οργανωτική δομή (Αναλυτικός σχεδιασμός της οργανωτικής δομής για ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές, καθορισμός αναγκών στελέχωσης ανά τμήμα και κοστολόγηση οργανωτικής δομής)

Διαχείριση προγράμματος μετασχηματισμού (Γραφείο διαχείρισης προγράμματος μετασχηματισμού, που να καλύπτει τόσο τις δράσεις μετασχηματισμού αλλά και παράλληλες δράσεις των ΕΛΤΑ και άλλων παρόχων υπηρεσιών που τα  ΕΛΤΑ επιλέξουν καθώς και τη διαδικασία παρακολούθησης προόδου κα  reporting  συνδεδεμένα μέρη ΕΕΣΥΠ, Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της. Τα ΕΛΤΑ διατηρούν δικαίωμα προαίρεσης µε επαύξηση του αντικειμένου του έργου και του προϋπολογισμού έως 20%.