ΕΛΤΑ: ψηφιακός μετασχηματισμός υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

banner-google-news

Στην σταδιακή εισαγωγή ψηφιακών υπηρεσιών (eservices) προχωρούν τα ΕΛΤΑ.  Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εποπτεύει την μετάβαση, η αμφίδρομη ασφαλής επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων δημοσίου και των καταναλωτών. Mε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλο, o ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ βεβαιώνεται ως συναφής με τους Τομείς Παρέμβασης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. Όπως αναφέρεται στην απόφαση ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών ταχυδρομείων αποτελεί ένα σύνθετο πλέγμα δράσεων που μπορούν να ομαδοποιηθούν στα παρακάτω θεματικά πεδία:

 • Εκσυγχρονισμός των υποδομών ΤΠΕ για την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού
 • Υλοποίηση και λειτουργία κρίσιμων επιχειρησιακών εφαρμογών πληροφορικής

Ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ και η ανάπτυξη νέων έξυπνων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς εξελίξεις (ηλεκτρονικό εμπόριο, 4η βιομηχανική επανάσταση, κλιματική αλλαγή κ.λ.π.) αποτελεί μονόδρομο, σύμφωνα με την σχετική απόφαση. Και αυτό γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει προκλήσεις:

 • της απελευθέρωσης της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και της συνεπαγόμενης αύξησης τον ανταγωνισμό και
 • της μείωσης του παραδοσιακού ταχυδρομικού έργου λόγω των σημαντικών αλλαγών που επιφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες ηλεκτρονική αλληλογραφία ηλεκτρονικό Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών των δημοσίων υπηρεσιών
 • Αριθμός έργων ανάπτυξης η αναβάθμιση υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά
 • Ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές που δημιουργούνται
 • Αριθμός πλήρως ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ενίσχυση διαλειτουργικότητας ιστοτόπων εφαρμογών και μητρώο δημόσιου τομέα

Κάθε φορέας που λαμβάνει βεβαίωση συνάφειας από τη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποχρεούται να παρακολουθεί την πορεία του εκάστοτε έργου σε όλο τον κύκλο ζωής του. Στο πλαίσιο των εν λόγω υποχρεώσεων οφείλει:

 • Να κοινοποιεί στη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής τον μοναδικό κωδικό που λαμβάνει το έργο μετά την ένταξή του (κωδικός MIS για έργα συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ, κωδικός ePDE για έργα χρηματοδοτούμενα μέσω ΠΔΕ) ώστε να αντιστοιχισθεί στο κωδικό έγκρισης που έλαβε.
 • Να παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς και την πορεία των δηλωθέντων δεικτών, προκειμένου να είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή αυτό ζητηθεί, να αποστείλει τις τιμές των δηλωθέντων δεικτών στη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής.
 • Να συμμετέχει, δια αρμόδιου αντιπροσώπου, σε τυχόν απαιτούμενες συναντήσεις αναφορικά με το εκάστοτε έργο, ιδίως για την κάλυψη αναγκών που αφορούν στην αξιολόγηση που διενεργείται στο πλαίσιο της ισχύουσας ψηφιακής στρατηγικής.

Ο Δυνητικός Δικαιούχος οφείλει να υποβάλει στην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών:

α) αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου,

β) έντυπο ανάλυσης κόστους,

γ) Απόφαση (ή σχέδιο) σύστασης Υλοποίησης έργου , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα εθνική ψηφιακή στρατηγική,

δ) τεύχη διακήρυξης, εφόσον υπάρχουν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών να είναι σε θέση να εκτιμήσει κατ’ ελάχιστον:

 • την τεχνική αρτιότητα της πρότασης
 • τη μεθοδολογία υλοποίησης
 • την ορθολογική κοστολόγηση
 • τη συμπληρωματικότητα/συνέργεια/επικάλυψη με άλλα έργα ή προτάσεις
 • τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, εφόσον απαιτείται
 • το βαθμό αξιοποίησης οριζόντιων υποδομών και δομικών συστατικών
 • τη συσχέτιση με την υφιστάμενη κατάσταση

Για την Βιωσιμότητα του έργου:

 • Έχει προβλεφθεί η παροχή υπηρεσιών εγγύησης για ένα έτος μετά την οριστική παραλαβή του έργου και δυνατότητα επέκτασης ως υπηρεσίας συντήρησης για άλλα τρία έτη μέσω δικαιώματος προαίρεσης
 • Έχει προβλεφθεί η εκπαίδευση του συνόλου των χρηστών των ΕΛΤΑ καθώς και υπηρεσίες διαχειριστικής και τεχνολογικής υποστήριξης για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και την προετοιμασία των ΕΛΤΑ για την αξιοποίηση του
 • Τα ΕΛΤΑ δεσμεύονται για την κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών δαπανών που θα προκύψουν για την απρόσκοπτη λειτουργία και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργων.