Ενίσχυση επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας βάσει του ΑΝ4887/22

Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης έως 31 Οκτωβρίου 2022

banner-google-news

Σύμφωνα με το Καθεστώς Ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22 ΦΕΚ 3890/Β/22-7-2022 προβλέπεται να υποστηριχτούν τα επενδυτικά σχέδια στον κλάδο Εφοδιαστική Αλυσίδα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Στο καθεστώς, υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για τα επενδυτικά σχέδια – logistics 3pl, η παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου δύναται να ανέρχεται μέχρι 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών και ο τόπος εγκατάστασής τους θα πρέπει να είναι διακριτός από εγκαταστάσεις άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ή των εταιρειών του Ομίλου.

shutterstock_680042569-Δικαιούχοι των ενισχύσεων, είναι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά την έναρξη εργασιών του έργου.

-Είδη Ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή,
β. Επιχορήγηση,
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,

 -Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000.000 € για όλα τα είδη ενισχύσεων.

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί:

ι) τα 3.000.000 € για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση (ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης) και

ιι) τα 5.000.000 € για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Aξιολόγηση

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.
Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης, καταρτίζεται Προσωρινός Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης.