Απόφαση για τη χορήγηση αδειών ΕΔΥΜ 2023 – Πίνακας δικαιούχων μεταφορέων

banner-google-news

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών η απόφαση για τη χορήγηση των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2023, που θα γίνεται από 21-12-2022 μέχρι και 15-2-2023. Στην απόφαση αναφέρεται ότι αποφασίζεται:

1.Χορήγηση από 21-12-2022 μέχρι και 15-2-2023 των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2023, στους δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον πίνακα, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2022 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

2.Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί η άδεια ΕΔΥΜ για το 2023, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα θεωρείται αδιάθετη και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα. Ο ενδιαφερόμενος σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την άδεια ΕΔΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπόψη με βάση τον νέο αριθμό πρωτοκόλλου.

shutterstock_112310627

Για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ 2023, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Ανακοίνωση: Φ439/339597/31-10-2022.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διαπιστώθηκε:

Από την Α περίπτωση της Ανακοίνωσης (μεταφορείς που έλαβαν άδεια το
2022 – συνολικά 49 αιτήσεις
): 33 αιτήσεις υποψηφίων φέρουν περισσότερες από 20 καταχωρήσεις, 11 αιτήσεις φέρουν λιγότερες από 20 καταχωρήσεις και 5 αιτήσεις φέρουν μηδενικές καταχωρήσεις.

Από την Β περίπτωση της Ανακοίνωσης (μεταφορείς που δεν έλαβαν άδεια
το 2022- συνολικά 16 αιτήσεις)
: 15 άδειες θα χρησιμοποιηθούν για τριγωνικές μεταφορές.

Ο πίνακας κατάταξης καταρτίστηκε με βάση το κριτήριο της βέλτιστης χρήσης των αδειών και δεδομένου ότι ο αριθμός των αιτούντων οι οποίοι έφεραν περισσότερες από 20 καταχωρήσεις, δεν επαρκεί για την χορήγηση των 50 αδειών της περίπτωσης Α, οι άδειες αυτές χορηγούνται και σε μεταφορείς οι οποίοι φέρουν λιγότερες από 20 καταχωρήσεις. Δε χορηγούνται άδειες σε μεταφορείς οι οποίοι φέρουν μηδενικές καταχωρήσεις της περίπτωσης Α και σε μεταφορείς οι οποίοι κατά δήλωσή τους δε διενεργούν τριγωνικές μεταφορές, της περίπτωσης Β της ανωτέρω Ανακοίνωσης.

Επειδή οι εμπρόθεσμες αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της Ανακοίνωσης ανέρχονται σε 59, μία άδεια χορηγείται στον δικαιούχο του πίνακα με α/α 60, σύμφωνα με το κριτήριο της βέλτιστης χρήσης της, έτους 2022.

Κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης χορηγούνται 60 άδειες ΕΔΥΜ έτους 2023, ήτοι 44 άδειες σε δικαιούχους της περίπτωσης Α, 15 σε δικαιούχους της περίπτωσης Β της Ανακοίνωσης και η άδεια με α/α 60 στον δικαιούχο ο οποίος φέρει τον μεγαλύτερο αριθμό καταχωρήσεων μεταξύ των υποψηφίων οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση εκτός προθεσμίας.

Οι δικαιούχοι μεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους με τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες και οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο στην απόφαση αυτή παράρτημα. Παράβαση των όρων σχετικά με τη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, συνεπάγεται την άμεση αφαίρεσή της και τον αποκλεισμό της μεταφορικής επιχείρησης από συμμετοχή στην κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ του επόμενου έτους.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τον πίνακα των δικαιούχων μεταφορέων αδειών ΕΔΥΜ για το 2023, κατά σειρά προτεραιότητας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΥΜ ΕΤΟΥΣ 2023

 

Σου άρεσε το άρθρο; Κοινοποίησέ το!