Περιφέρεια Αττικής: Ανοιχτός Διαγωνισμός για ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων

banner-google-news

Η Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς των εξυπηρετούμενων ιδρυμάτων :

-Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ με δ.τ. ΠΕΚ/ΑμεΑ.

-Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ

Από και προς τις εγκαταστάσεις των προαναφερθέντων ιδρυμάτων από  την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2022 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ ανά ομάδα, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε ομάδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 174.525,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 216.411,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ομάδα Α΄: Μεταφορά Ατόμων με Νοητική Υστέρηση από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις της Πειραϊκής Ένωσης Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ με δ.τ. «ΠΕΚ/ΑμεΑ» (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση) και έδρα στον Ταύρο, προϋπολογιζόμενης αξίας 29.295,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 36.325,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ομάδα Β΄: Μεταφορά Ατόμων με Εγκεφαλική Παράλυση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Εγκεφαλική Παράλυση, ηλικίας 4 ετών και άνω) και έδρα στην Αργυρούπολη, προϋπολογιζόμενης αξίας 145.230,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 180.085,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Είναι δυνατή η υποβολή για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες.

Μειοδότης θα αναδειχθεί για κάθε ομάδα αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 3/2021 διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά , θα αναζητούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση  www.promitheus.gov.gr τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 142652.

Έναρξη υποβολής προσφορών 29/11/2021. Λήξη υποβολής προσφορών 14/12/2021 ώρα 15:00.