Για τη συλλογή και μεταφορά ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται πλέον άδεια!

Τελευταία Ενημέρωση - Μεταφέρετε ΜΗ επικίνδυνα απόβλητα? Άρθρο 85 Ν.4685/2020 - Ασφαλιστείτε έως 7/10/20

banner-google-news

Σύμφωνα με το Άρθρο 85 Ν.4685/2020, για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4685/2020 (07-10-2020).

Η ευθύνη μίας Πιθανής περιβαντολογικής ρύπανσης μιας εταιρίας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων κρύβει πολλούς οικονομικούς κινδύνους. Παρόλο που υπάρχει μία αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος καθώς επίσης και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ (Προεδρικό Διάταγμα 148) έχουν αυξήσει την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στη χώρα μας περιορίζονται μόνο στην συλλογή και την μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.

Piaggio Porter

Την τελευταία 3ετία, η Truck & Cargo Insurance προσφέρει τα ασφαλιστικά προγράμματα για περιβαλλοντική ευθύνη των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Δεσμευόμαστε στους υποψήφιους πελάτες μας να βρούμε μαζί το κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν για την δική τους επιχείρηση να ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του νόμου αλλά και στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά;

Αφορά τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση.

• Μεταφορικές επιχειρήσεις που μεταφέρουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
– Χημικά, καθαριστικά, λιπάσματα
– Πλαστικά
– Μέταλλα
– Αλουμίνιο
– Επεξεργασμένο ξύλο
– Χαρτοπολτό κτλ.

Τι πλεονεκτήματα έχετε εάν συνεργαστείτε μας;

• Εύρεση κατάλληλου συμβολαίου ανάμεσα στα ασφαλιστικά προϊόντα της αγοράς

• Συγκριτικός πίνακας καλύψεων μεταξύ τριών ασφαλιστικών εταιριών

• Δυνατότητα προσαρμογής των ασφαλιστηρίων ώστε να καλύπτουν και τις δικές σας ασφαλιστικές ανάγκες

• Εύκολη επικοινωνία , άμεση εξυπηρέτηση

• Ασφάλιση σε αξιόπιστες και οικονομικά ισχυρές Εταιρίες

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ασφάλιση της ευρύτερης εφοδιαστικής αλυσίδας.

unnamed

Autovision New