Αναθεωρούνται οι κανόνες για τη χρήση μισθωμένων οχημάτων στις μεταφορές εμπορευμάτων

banner-google-news

Αναθεωρούνται οι κανόνες που αφορούν τη χρήση μισθωμένων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Αυτό συμφώνησε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να εξασφαλιστεί ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο και να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στη χρήση των εν λόγω οχημάτων. Η πρώτη αυτή προσέγγιση που εγκρίθηκε θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις της προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν επί του τελικού κειμένου.

 «Οι εν λόγω αναθεωρημένοι κανόνες θα διευκολύνουν τους μεταφορείς να ενοικιάζουν φορτηγό σε περίπτωση που το όχημά τους ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή εάν χρειάζονται επιπλέον όχημα, για να καλύψουν την προσωρινή ζήτηση. Ένα εναρμονισμένο πλαίσιο θα διευκολύνει εξίσου τους οδικούς μεταφορείς, τις εταιρείες ενοικίασης και τις εθνικές αρχές», δήλωσε ο Pedro Nuno Santos, υπουργός Υποδομών και Στέγασης της Πορτογαλίας και πρόεδρος του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία, τα κράτη-μέλη δεν θα επιτρέπεται να περιορίζουν τη χρησιμοποίηση στο έδαφός τους οχήματος μισθωμένου από εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικοί κανόνες ταξινόμησης και οι λοιποί κανόνες στο εν λόγω κράτος-μέλος. Ωστόσο, δεδομένου ότι το επίπεδο φορολόγησης των οδικών μεταφορών ποικίλλει σημαντικά εντός της ΕΕ, τα κράτη-μέλη θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν, εντός ορισμένων ορίων, τη χρήση οχημάτων που μισθώνονται σε άλλο κράτος-μέλος από τις δικές τους εταιρείες.

Για να βελτιωθεί η επιβολή της νομοθεσίας και ο έλεγχος των παράνομων ενδομεταφορών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταγράφουν στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που μισθώνονται από άλλο κράτος-μέλος.

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσουν τις νέες διατάξεις στη νομοθεσία τους έως τις 21 Αυγούστου 2023. Η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί σε τριετή περίοδο από την έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων κανόνων της πρώτης δέσμης μέτρων για την κινητικότητα σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και την πρόσβαση στο επάγγελμα, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν οι προθεσμίες για τη θέσπιση των πρόσθετων μέτρων ελέγχου που απαιτούνται από τα νομοθετήματα αυτά.

Περισσότερα στο σύνδεσμο pdf (europa.eu)