Παράταση μέτρων σχετικά με κάρτες ταχογράφου και κοινοτικές άδειες

banner-google-news

Παράταση ισχύει στα προσωρινά μέτρα του άρθ.4 παρ.2 και 3 του Καν.2020/698, τα οποία ισχύουν για αιτήσεις ανανέωσης/αντικατάστασης κάρτας οδηγού που υποβάλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 4, 6 και 7 του ΕΚ 2020/698, ο οποίος θέτει προσωρινά μέτρα για την διευκόλυνση των μεταφορικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημικής κρίσης, COVID-19

Άρθρο 4 – Ανανέωση καρτών ψηφιακού ταχογράφου οδηγών

Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/698 ως προς τα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών για παράταση της προθεσμίας που έχουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 παρ. 4 κανονισμού (ΕΕ)165/2014 για την έκδοση της κάρτας οδηγού ταχογράφου λόγω ανανέωσης και λόγω αντικατάστασης σε περίπτωση φθοράς, δυσλειτουργίας, απώλειας ή κλοπής.

Αυτή η παρέκκλιση πλέον ισχύει για αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020. Η νέα κάρτα οδηγού σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης. Έως ότου χορηγηθεί η νέα κάρτα ή έως τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα, οι οδηγοί επιτρέπεται να συνεχίσουν να οδηγούν χωρίς κάρτα οδηγού, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η εν λόγω εγκύκλιος (βλ. συνημμένο)

H παρέκκλιση ισχύει για δρομολόγια εντός ΕΕ όπου ισχύει ο κανονισμός ΕΚ 561/2006. Για χώρες AETR επισυνάπτονται διευκρινήσεις

Άρθρο 6 – Παράταση προθεσμιών για την απόδειξη οικονομικής επιφάνειας

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, όταν αρμόδια αρχή διαπιστώνει, βάσει των ετήσιων λογαριασμών και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού για τις λογιστικές χρήσεις που καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της περιόδου μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 30ης Σεπτεμβρίου 2020, ότι μια επιχείρηση μεταφορών δεν πληροί την απαίτηση της οικονομικής επιφάνειας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, η προθεσμία που ορίζεται από την αρμόδια αρχή κατά την εν λόγω περίοδο για τους σκοπούς του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, όταν η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει πριν από τις 28 Μαΐου 2020 ότι μια επιχείρηση μεταφορών δεν πληροί την απαίτηση της οικονομικής επιφάνειας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού και έχει καθορίσει προθεσμία εντός της οποίας η επιχείρηση μεταφορών οφείλει να διορθώσει την κατάσταση, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία δεν έχει λήξει στις 28 Μαΐου 2020. Η προθεσμία που παρατείνεται με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Άρθρο 7 – Κοινοτικές άδειες (μπλε κάρτα)

Η ισχύς των κοινοτικών αδειών και των βεβαιώσεων οδηγού με ημερομηνία λήξης μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Αυγούστου 2020 παρατείνεται για έξι μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Αντίστοιχα παρατείνεται η ισχύς των αντιγράφων κοινοτικής άδειας που έχουν χορηγηθεί.