Οδηγία για τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

banner-google-news

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που περιλαμβάνει την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η οδηγία εφαρμόζεται στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός της χώρας ή μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριλαμβάνονται η φορτοεκφόρτωση, η μεταφόρτωσης από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο και οι στάσεις που χρειάζονται, λόγω των συνθηκών μεταφοράς.
Αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.