Κατευθυντήριες Οδηγίες για την υλοποίηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

banner-google-news

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ολοκλήρωσε τη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση ενός Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, παρέχοντας ένα ακόμη υποστηρικτικό εργαλείο στους Ο.Τ.Α που θα αναπτύξουν ΣΒΑΚ.

Το περιεχόμενο των οδηγιών απευθύνεται σε επαγγελματίες του τομέα μεταφορών και κινητικότητας, καθώς και σε φορείς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Οι οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην παρακάτω θέση:

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτές οι κατευθύνσεις δρουν συμπληρωματικά του ν. 4784/2021 (Α’ 40) για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, στο πρώτο μέρος του οποίου περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που οφείλει να πληροί το υπό εκπόνηση ΣΒΑΚ, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του «Eltis», του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την αστική κινητικότητα.

ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ2

Εκτιμάται πως η μετάφραση των κατευθυντήριων οδηγιών στα Ελληνικά θα διευκολύνει το έργο των εμπλεκόμενων φορέων στην εκπόνηση ΣΒΑΚ, συμβάλλοντας επίσης, στην υιοθέτηση σύγχρονων τάσεων κατά τον Σχεδιασμό της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.