Η Ε.Ε. εναρμονίζει την επιβολή κανόνων για τις οδικές μεταφορές

banner-google-news

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 2 Μαΐου την εφαρμογή δύο κανονισμών, ως μέρος του Πακέτου Κινητικότητας 1, για να καταστήσει τους ελέγχους συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ για τις οδικές μεταφορές πιο στοχευμένους και συνεπείς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο πρώτος επικαιροποιεί την ταξινόμηση των σοβαρών παραβάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της καλής φήμης ενός μεταφορέα οδικών μεταφορών (τροποποιεί τον κανονισμό 2016/403 της Επιτροπής). Προσθέτει νέους τύπους παραβάσεων που προκύπτουν από την έγκριση της δέσμης μέτρων του Πακέτου Κινητικότητας 1, και θα διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη αξιολογούν αυτές τις παραβάσεις με εναρμονισμένο τρόπο.

Σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας για τις συμβατικές υποχρεώσεις, τις ενδομεταφορές και την απόσπαση εργαζομένων στις οδικές μεταφορές προστέθηκαν στον κατάλογο των παραβάσεων που μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια καλής φήμης (όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009). Η καλή φήμη είναι μία από τις τέσσερις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι μεταφορείς της ΕΕ για να δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ.

Ο δεύτερος κανονισμός θεσπίζει έναν κοινό τύπο για τον υπολογισμό της αξιολόγησης κινδύνου των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών της ΕΕ. Η αξιολόγηση κινδύνου υπολογίζεται με βάση τον αριθμό και τη σοβαρότητα των παραβάσεων των κανόνων της ΕΕ που διαπράττονται από τους φορείς οδικών μεταφορών και τους οδηγούς τους. Καταγράφεται στα εθνικά συστήματα αξιολόγησης κινδύνου που έχουν θεσπιστεί βάσει της Οδηγίας 2006/22 / ΕΚ. Ένας κοινός τύπος υπολογισμού κινδύνου θα διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των φορέων εκμετάλλευσης στους ελέγχους συμμόρφωσης και θα επιτρέψει τη σύγκριση των βαθμολογιών κινδύνου. Το επόμενο βήμα θα είναι να δοθεί στους επιθεωρητές πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σχετικά με τις βαθμολογίες κινδύνου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Οδικών Μεταφορών (UETR) χαιρετίζει αυτό το αποτέλεσμα, λέγοντας ότι οι ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά την επιβολή των κανόνων που εγκρίθηκαν με το πακέτο κινητικότητας είναι το κλειδί για ποιοτικές μεταφορές και θεμιτό ανταγωνισμό στην ΕΕ τώρα και στο μέλλον.