Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων

banner-google-news

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου των Υποέργων 4 – 8 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης» της Πράξης «Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Γραφείων» με MIS 5035194.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία του έργου είναι 865.640,00€.

Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4979/1092/Α3-16/09/2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5035194. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Σχετικό Υλικό:
Διακήρυξη
Προκήρυξη