Αυξάνονται οι ώρες οδήγησης και μειώνεται η ανάπαυση των οδηγών μεταφορών εξαιτίας του COVID-19. Οι υποχρεώσεις των εταιρειών

Αυξάνονται οι ώρες οδήγησης και μειώνεται η ανάπαυση των οδηγών μεταφορών εξαιτίας του COVID-19. Οι υποχρεώσεις των εταιρειών

Νέα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις μεταφορών από την Αρχή Οδικής Ασφάλειας και τη Διεύθυνση Μεταφορών, Τουρισμού και Αθλητισμού της ΕΕ.

Ισχύουν από τις 18 Μαρτίου 2020 έως τις 16 Απριλίου 2020, και θα επανεξετάζονται κάθε εβδομάδα.

– Αυξάνεται το όριο οδήγησης ανά δεκαπενθήμερο από 90 ώρες σε 112 ώρες. Οι οδηγοί θα μπορούν να οδηγήσουν μέχρι 56 ώρες -το ανώτατο όριο- κάθε συνεχή εβδομάδα, μέχρι την επόμενη ειδοποίηση (δεν υπάρχει καμία αλλαγή στους κανόνες σχετικά με τον χρόνο εργασίας).

– Οι κανόνες σχετικά με την εβδομαδιαία ανάπαυση αλλάζουν κι αυτοί. Μειώνεται η ανάπαυση των οδηγών σε 24 ώρες κάθε συνεχή εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου χαλάρωσης των κανόνων εργασίας τους. Οι οδηγοί δεν θα είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν τουλάχιστον μία (1) τακτική εβδομαδιαία ανάπαυση.
Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία απαίτηση για αποζημίωση, όταν λαμβάνεται μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση.

Οι αλλαγές αυτές είναι μια προσωρινή επείγουσα παρέκκλιση όσον αφορά ορισμένες διατάξεις των κανόνων της ΕΕ για την οδήγηση και την ανάπαυση, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Θα ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις μεταφορών και τους οδηγούς που υπόκεινται στις ρυθμίσεις της ώρας εργασίας του οδηγού της ΕΕ και των κανόνων ταχογράφου, οι οποίοι ασχολούνται με τη μεταφορά εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένου του εφοδιασμού με πετρέλαιο κλπ.).

Τονίζεται όμως ότι προέχει η ασφάλεια των οδηγών. Και γι’ αυτόν τον λόγο, οι οδηγοί μπορούν να μην ακολουθούν τους νέους κανόνες, αν θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια, και δεν πρέπει να αναμένεται να οδηγούν ενώ είναι κουρασμένοι: οι εργοδότες παραμένουν υπεύθυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων τους και των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου.

Η πρακτική εφαρμογή αυτής της προσωρινής χαλάρωσης των κανόνων θα πρέπει να συμφωνηθεί από τους εργοδότες με τους οδηγούς τους.

Οι υποχρεώσεις των εταιρειών

Ζητείται από τους φορείς εκμετάλλευσης βαρέων φορτηγών οχημάτων να μετριάσουν τους κινδύνους να σταματήσουν οι μεταφορές και να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων.
Πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες ρυθμίσεις, και να καταγράφονται οι επιπλέον ώρες που προέρχονται από την κρίση του Coronavirus.

Οι οδηγοί πρέπει να καταγράφουν στο πίσω μέρος των αναλογικών ή ψηφιακών ταχογράφων (μόλις ολοκληρώσουν την ημερήσια περίοδο εργασίας τους) τους λόγους για τους οποίους υπερέβησαν τα προβλεπόμενα όρια. Αν αυτό δεν γίνει, τότε θα υπάρξουν καθυστερήσεις και προβλήματα κατά τις επιθεωρήσεις.

Πρέπει να τεκμηριώνονται και να αποδεικνύονται σε ελέγχους, οι λόγοι για τους οποίους οι φορείς εκμετάλλευσης βαρέων οχημάτων εφαρμόζουν μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση καταστάσεων επείγουσας ανάγκης. Τα αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την αύξηση ωρών οδήγησης πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον 12 μήνες. Οποιαδήποτε απόκλιση από τους κανόνες χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης πρέπει να είναι η τελευταία λύση.
Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, θα εκτιμηθεί προσεκτικά το ιστορικό της συνολικής συμμόρφωσης του οδηγού και του διαχειριστή με τους κανόνες.

Καθώς η κρίση συνεχίζεται, η ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη μεταφορά εμπορευμάτων, να εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών και ότι δεν απαιτείται περαιτέρω πιστοποίηση για εμπορεύματα που κυκλοφορούν νόμιμα στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Επιμέλεια: Youtruck, από την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ