Υπ. Τουρισμού : Η εγκύκλιος για τις αποζημιώσεις σε τουριστικά λεωφορεία, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ

banner-google-news

Σε εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Υπ.Τουρισμού, περιγράφεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή αποζημίωσης στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., καθώς και στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, τα οποία διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, λόγω της απαγόρευσης πλήρωσης του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων των επιβατών (πλήρωση έως 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού επιβατών)

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την καταβολή στους δικαιούχους της προβλεπόμενης από το άρθρο 111 του ν. 4714/2020 αποζημίωσης, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:


Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση (τουριστικό γραφείο ή επιχείρηση Τ.Ε.Ο.Μ.) δεν έχει στη κυριότητά της Τουριστικό Λεωφορείο, αλλά είχε συνάψει «Προσύμφωνο κυριότητας» σε προγενέστερο διάστημα από αυτό για το οποίο καταβάλλεται αποζημίωση, τότε μαζί με την άδεια κυκλοφορίας υποβάλλεται και το «Προσύμφωνο κυριότητας». Επίσης, διευκρινίζεται ότι το υπ’ αριθμ. 1 δικαιολογητικό του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 87618/2020 κ.υ.α. «
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα» δεν υποβάλλεται αλλά αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, το αργότερο έως τις 27.11.2020, να καταθέσουν στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, με κάθε πρόσφορο τρόπο (εγγράφως, ηλεκτρονικά ή δια αλληλογραφίας), αίτηση (σύμφωνα με το παρακάτω Υπόδειγμα), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ

Autovision New