Νέα παράταση για τα ανάριθμα φορτηγά ψυγεία μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων

SHELL RIMULA PETROPOULOS 728×90

Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες ανάγκες μεταφορών προϊόντων για παράδοση στο σπίτι από φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων στα οποία έχει τοποθετηθεί ψυκτικό μηχάνημα, καθώς και για την αποφυγή σώρευσης φόρτου εργασίας στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, παρατείνεται η προθεσμία εφαρμογής των εγκυκλίων με αρ. πρωτ. οικ. 20418/1228 (ΑΔΑ: ΩΩΡΞ465ΧΘΞ-Τ5Ω) και οικ. 23042/1342 (ΑΔΑ:ΩΩΑ5465ΧΘΞ-ΟΔΓ), μέχρι και τις 31/7/2020 χωρίς να έχουν δηλώσει την υπόψη μετατροπή στις αρμόδιες Υπηρεσίες.


Εξυπακούεται ότι μετά την παραπάνω ημερομηνία οι κάτοχοι των αυτοκινήτων αυτών είναι υποχρεωμένοι να νομιμοποιήσουν την υπόψη μετατροπή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ