ΟΛΘ: αυξημένα έσοδα και λειτουργικά κέρδη στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων 2020

banner-google-news

Η Διοίκηση της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., παρουσίασε στις 19 Μαΐου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης έτους 2020 στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19, το συνολικό επίπεδο δραστηριότητας του Λιμένα αυξήθηκε με ήπιους ρυθμούς, οδηγώντας σε αυξημένα έσοδα και λειτουργικά κέρδη συγκριτικά με τη χρήση του 2019, παρουσιάζοντας τα παρακάτω κυριότερα σημεία και επίπεδα απόδοσης:

Ποσά σε (€ ‘000) 2019 2020 Μεταβολή (%)
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Κύκλος Εργασιών: 68.981 71.724 4,0%
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 44.681 49.730 11,3%
Συμβατικό Λιμάνι 22.286 20.221 -9,3%
Εκμετάλλευση Χώρων 1.871 1.582 -15,4%
Επιβατική Κίνηση 143 191 33,6%
   
Μικτό Κέρδος 32.204 33.906 5,3%
Ως ( %) επί των Πωλήσεων 46,7% 47,3%  
   
EBITDA 29.748 30.922 3,9%
Ως (%) επί των Πωλήσεων 43,1% 43,1%  
   
Καθαρά Κέρδη 16.453 20.084 22,1%
Ως (%) επί των Πωλήσεων 23,9% 28,0%  

Το 2020, το επίπεδο δραστηριότητας σε διακίνηση φορτίων αυξήθηκε για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και μειώθηκε για τον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, σε σύγκριση με το 2019:

  2019 2020 Μεταβολή (%)
Διακίνηση φορτίων
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (χιλ. TEU’s) 449 461 2,7%
Σταθμός Συμβατικού Φορτίου (χιλ. τόνοι) 4.469 3.741 -16,3%
Πλοία που Κατέπλευσαν: 1.347 1.286 -4,5%
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 463 489 5,6%
Συμβατικό Λιμάνι 832 721 -13,3%
Επιβατικό Λιμάνι                   52 76 46,2%

Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από δύο βασικούς παράγοντες, τη θετική μεταβολή στις συνολικές δαπάνες αποσβέσεων επί συγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού κατά € 0,88 εκατ.  και την αναστροφή των φορολογικών προβλέψεων κατά € 1,42 εκατ., το τελευταίο ως θετικό αποτέλεσμα της ευνοϊκής πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους για τα έτη 2005-2011.

Περαιτέρω και επιπλέον της πρόσφατης εταιρικής ανακοίνωσης σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις του έτους 2020, παρουσιάστηκαν ορισμένα βασικά σημεία:

  • Η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί θέση σε μετρητά ικανή να χρηματοδοτήσει τις τρέχουσες Λειτουργικές Δαπάνες και σημαντικό μέρος των συνολικών αναγκών σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις, σε συνδυασμό με τη μελλοντική χρήση δανεισμού, όταν απαιτηθεί. Παραμένει χωρίς δανεισμό (Debt free).
  • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τον 12/2020 έφτασαν τα ~ € 105 εκατ. (περιλαμβανομένων προθεσμιακών καταθέσεων) σε σύγκριση με ~ € 99 εκατ. τον 12/2019.
  • Το προτεινόμενο μέρισμα, με την επιφύλαξη έγκρισης από την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2020, ανέρχεται σε € 1,42/μετοχή σε σύγκριση με € 1,17/μετοχή του προηγούμενου έτους.
  • Η μελλοντική πολιτική μερίσματος στοχεύει να συνεχίσει να παρέχει ικανοποιητικές πληρωμές μερισμάτων, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την ανάγκη χρηματοδότησης του μεγαλύτερου μέρους του σημαντικού Επενδυτικού Σχεδίου της.