Αποζημίωση 21 εκ. ευρώ για τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων

banner-google-news

Στα 21,007 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αποζημίωση που θα λάβουν τα τουριστικά λεωφορεία για την πανδημία του Covid – 19 και συγκεκριμένα, για την υποχρέωση πλήρωσης ποσοστού εξήντα πέντε (65%) του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά λεωφορείο.

Η αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων, όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ  υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 30 θέσεις και άνω).

Η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαιούχους κατόπιν της έγκρισης σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικά:

Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι καταθέτουν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας (ήτοι έως τις 29 Ιανουαρίου 2021):

α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος
β. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος.
γ. Προσύμφωνο κυριότητας (όπου υφίσταται).
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αυτών, η αίτηση θα πρέπει να είναι είτε υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον δικαιούχο είτε να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Σημειώνεται όπως όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά της παρ. 1 στην αρμόδια Π.Υ.Τ., βάσει του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και της υπ’ αρ. 87618/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού (βλ.εδώ), δηλαδή έχουν καταθέσει την ως άνω αίτηση (υπογεγραμμένη ψηφιακά ή με γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της) μαζί με τα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή αυτών.

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

Autovision New