Αδειοδότηση ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων για μεταφορικές εταιρίες

banner-google-news

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5583/Β/18-12-2020 η υπ’ αριθμ. 128145/18-12-2020 Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφορικών εταιρειών.

Το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων δύναται να αδειοδοτηθεί εφόσον η μεταφορική εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους.

Για τη νόμιμη λειτουργία ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων, εκδίδεται άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ.37776/2645/30.5.2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 1882), όπως ισχύει.

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων, οι οποίες λειτουργούν μόνο με Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, χορηγούμενο από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε ισχύ, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 37776/2645/30.5.2017 (Β΄ 1882) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι εγκαταστάσεις σφραγίζονται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών

Autovision New