Άδειες ΕΔΥΜ: Ξεκινάει αύριο η χορήγησή τους

banner-google-news

Από 12-1-2022 μέχρι και 18-2-2022 θα γίνει η χορήγηση των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2022 σε 60 δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2021 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί η άδεια ΕΔΥΜ για το 2022 μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα θεωρείται αδιάθετη και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα. Για τη χορήγηση των αδειών αυτών, θα ληφθεί υπόψη ο πίνακας εμπρόθεσμων αιτήσεων με βάση τη σειρά κατάταξης και σε περίπτωση αδιάθετου υπολοίπου αδειών θα ληφθεί υπόψη ο πίνακας εκπρόθεσμων αιτήσεων.

Για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ 2022 πραγματοποιήθηκε μοριοδότηση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με Α.Π.: Φ439/306139/2-11-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αιτούντες οι οποίοι δεν αναφέρουν στην αίτησή τους ότι ενδιαφέρονται για τη χρήση της άδειας σε συγκεκριμένες χώρες (Ρωσία και Αυστρία) θα παραλάβουν άδειες με εδαφικούς περιορισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των δικαιούχων μεταφορέων και την μοριοδότηση, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης έως και την ημερομηνία έναρξης χορήγησης των αδειών ΕΔΥΜ.

Οι δικαιούχοι μεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους, με τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες και οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο στην απόφαση αυτή Παράρτημα. Παράβαση όρων σχετικά με τη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, μπορεί να συνεπάγεται την άμεση αφαίρεσή της και τον αποκλεισμό της μεταφορικής επιχείρησης από συμμετοχή στην κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ του επόμενου έτους.

Επισυνάπτεται το 3246